Tìm kiếm văn bản

KẾ HOẠCH Phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024 trên địa bàn xã An Khương

KẾ HOẠCH Phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024 trên địa bàn xã An Khương

Số kí hiệu Số: 01 /KH-UBND
Ngày ban hành 01/01/2024
Ngày bắt đầu hiệu lực 01/01/2024
Thể loại Công văn
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành UBND xã
Người ký Dương Kim Đương

Nội dung

Thực hiện Kế hoạch số 355 /KH-UBND ngày 12/12/2023 của UBND
huyện Hớn Quản về việc ban hành Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật; hòa
giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 trên địa bàn
huyện Hớn Quản, UBND xã An Khương ban hành Kế hoạch công tác phổ biến,
giáo dục pháp luật trên địa bàn xã An Khương năm 2024, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo Quyết định số
1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch
thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực
hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng
trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân
dân và các nhiệm vụ theo quy định của Luật PBGPPL, Luật Tiếp cận thông tin,
Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành; các Quyết định của
Thủ tướng Chính phủ về PBGDPL, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật;
các điều ước quốc tế về nhân quyền mà Việt Nam là thành viên và nhiệm vụ
trọng tâm công tác tư pháp năm 2024.
- Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, đổi mới hình thức tổ chức
thực hiện góp phần đưa công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn
tiếp cận pháp luật ngày càng hiệu quả, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật, nâng
cao nhận thức, ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật trong cán bộ, công chức,
viên chức, người lao động và Nhân dân.
- Đa dạng hóa các hình thức PBGDPL; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ,
thông tin gắn kết chặt chẽ với hoạt động chuyển đổi số, từng bước đổi mới công
tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
2. Yêu cầu
- Quán triệt đầy đủ chủ trương, quan điểm, mục tiêu, yêu cầu của Đảng,
nội dung, tinh thần của các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; bám sát các
nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tư pháp và nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ xã.
1
- Đẩy mạnh công tác PBGDPL hướng tới người dân, chú trọng phổ biến
cho các nhóm đối tượng đặc thù theo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; đa dạng
hóa các loại hình phổ biến, giáo dục pháp luật theo hướng sinh động, thiết thực,
gần gũi; tăng cường ý thức tự nghiên cứu, tìm hiểu, chấp hành pháp luật trong
mỗi người dân.
- Nội dung PBGDPL phải có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo thiết thực,
chất lượng, hiệu quả.
II. NHIỆM VỤ, HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM
1. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
1.1 a) Phổ biến chính sách, pháp luật bằng nhiều hình thức đa dạng, phong
phú phù hợp với nhiều đối tượng bám sát Chỉ thị 44-CT/TU của Tỉnh ủy về việc
tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp
pháp luật của cán bộ, nhân dân, trong đó chú trọng vào việc phổ biến, quán triệt
nội dung các luật như: Bộ Luật Dân sự năm 2015, Bộ Luật Hình sự năm 2015,
Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015, Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015,
Luật Hộ tịch, Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, Luật Đất đai, Luật Phòng
chống bạo lực gia đình, Luật Tiếp công dân, Luật Phòng chống tham nhũng, Luật
Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Giao thông đường bộ….và các văn bản được ban
hành, có hiệu lực trong năm 2023.
- Cơ quan chủ trì thực hiện: UBND xã.
- Bộ phận tham mưu: Công chức chuyên môn tham mưu phụ trách lĩnh
vực, ngành quản lý.
- Thời gian thực hiện: Cả năm vào thời gian, địa điểm phù hợp bảo đảm có
hiệu quả, thực chất.
b) Đẩy mạnh việc tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt
động tiếp công dân, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và
trả kết quả của xã, Ban công an xã; đồng thời nâng cao trách nhiệm thực thi công
vụ trong mỗi công chức tiếp nhận hồ sơ theo đúng Quyết định số 61/2018/QĐ-
TTg ngày 23/04/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế thực hiện cơ
chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa
phương.
Đội ngũ công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm
kiểm tra hồ sơ theo quy định, trường hợp các thành phần quy định trong hồ sơ,
thủ tục chưa đầy đủ thì công chức tiếp nhận phải lập phiếu hướng dẫn ghi rõ các
thành phần còn thiếu, các thành phần đã có và tuyên truyền, phổ biến các quy
định của pháp luật để tổ chức, cá nhân biết, thực hiện, chấp hành; từ đó hạn chế
tình trạng người dân đã liên hệ nhưng không nắm được quy định phải bổ sung hồ
sơ nhiều lần.
2
c) Củng cố, kiện toàn, bồi dưỡng đội ngũ Tuyên truyền viên pháp luật
Rà soát, củng cố, kiện toàn đi ngũ tuyên truyền viên pháp luật, hướng dẫn
và cập nhật kiến thức pháp luật mới, kỹ năng, nghiệp vụ PBGDPL theo Chương
trình của cấp trên. đặc biệt chú trọng việc bồi dưỡng kỹ năng PBGDPL cho đối
tượng đặc thù, các tuyên truyền viên là đồng bào dân tộc thiểu số.
- Cơ quan chủ trì thực hiện: UBND xã.
- Bộ phận tham mưu: Công chức chuyên môn tham mưu phụ trách lĩnh
vực, ngành quản lý.
- Thời gian thực: thường xuyên
1.2. Củng cố, kiện toàn, bồi dưỡng đội ngũ tuyên truyền viên pháp
luật
Tiếp tục rà soát, củng cố, kiện toàn đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật;
hướng dẫn và tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ
PBGDPL theo Chương trình khung bồi dưỡng nghiệp vụ đối với tuyên truyền
viên pháp luật đã được Bộ Tư pháp ban hành tại Quyết định số 3147/QĐ-BTP
ngày 28/12/2018.
- Cơ quan chủ trì: UBND xã.
- Cơ quan phối hợp: Các tuyên truyền viên pháp luật.
- Thời gian thực hiện: Cả năm
1.3 Nhân rộng và phát huy các mô hình PBGDPL hay, hiệu quả (Hội
nghị trực tuyến, sân khấu hóa, trực quan sinh động, tuyên truyền, phổ biến
pháp luật qua facebook với các trang fanpage, phổ biến pháp luật qua zalo
với các trang OA, tổ chức các cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật); tiếp
tục tổ chức Hội thi, Cuộc thi tìm hiểu pháp luật
- Cơ quan chủ trì: UBND xã.
- Cơ quan phối hợp: Các ban, ngành, đoàn thể có liên quan;
- Thời gian thực hiện: Cả năm.
1.4. Kết hợp chặt chẽ công tác PBGDPL với công tác tổ chức thực hiện
pháp luật, với công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, văn hóa khu
dân cư, quy chế cơ quan, điều lệ của các tổ chức đoàn thể; gắn công tác
PBGDPL với công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.
- Cơ quan chủ trì: UBND xã.
- Cơ quan phối hợp: Các ban, ngành, đoàn thể liên quan;
- Thời gian thực hiện: Cả năm.
1.5. Triển khai thực hiện Ngày pháp luật
3
- Ngày pháp luật hàng tháng: Tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả
“Ngày pháp luật” theo Quyết định số 2881/QĐ-UBND ngày 15/12/2010 của Chủ
tịch UBND tỉnh bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú nhằm tạo thói quen
học tập, làm đúng pháp luật; giúp cán bộ, công chức, viên chức cập nhật thường
xuyên các quy định của pháp luật để giải quyết công việc hiệu quả, đúng pháp
luật, nâng cao trách nhiệm phục vụ Nhân dân; nâng cao nhận thức, ý thức chấp
hành pháp luật trong các tầng lớp Nhân dân.
- Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9/11: Hướng
dẫn, tổ chức các hoạt động hưởng ứng triển khai Ngày Pháp luật Việt Nam năm
2023 với nội dung, hình thức tổ chức phù hợp, thiết thực và hiệu quả.
+ Cơ quan thực hiện: UBND xã; Các ban, ngành, đoàn thể, liên quan.
+ Cơ quan phối hợp: Các ban, ngành, đoàn thể liên quan.
+ Thời gian thực hiện: Cả năm (cao điểm từ ngày 01/11 đến ngày 09/11).
1.6. Phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường
Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tình hình thực tế của đơn
vị, bám sát Kế hoạch của UBND xã để tổ chức PBGDPL sâu rộng cho cán bộ,
viên chức và học sinh, đồng thời phối hợp tốt với các ban, ngành có liên quan
trong công tác PBGDPL các văn bản pháp luật mới ban hành có liên quan.
+ Cơ quan chủ trì: Nhà trường (đối với các trường trong hệ thống giáo dục
trên địa bàn xã).
+ Cơ quan phối hợp: Cán bộ, công chức; Các ban, ngành có liên quan.
+ Thời gian thực hiện: Cả năm.
1.7. Phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù theo quy
định của luật PBGDPL
Tăng cường công tác PBGDPL cho các đối tượng đặc thù theo Luật
PBGDPL, trọng tâm là người dân dân tộc thiểu sốngười có điều kiện khó khăn;
người lao động trong các doanh nghiệp; nạn nhân bạo lực gia đình, người khuyết
tật; người chấp hành xong án phạt tù trở về tái hòa nhập cộng đồng.
- Cơ quan thực hiện: Công an xã; Công chức Lao động - Thương binh và
Xã hội; Hội Liên hiệp phụ nữ xã; Xã đoàn và Các ban, ngành, đoàn thể, công
chức có liên quan; (trong lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý).
- Cơ quan phối hợp: UBMTTQVN xã, Hội Nông dân xã, Hội Cựu chiến
binh xã và các Hội, Các ban, ngành, đoàn thể, công chức có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Cả năm.
1.8. Xây dựng, khai thác, quản lý tủ sách pháp luật
4
Tổ chức việc thực hiện xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật theo
Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ và Kế
hoạch số 178/KH-UBND ngày 22/01/2018 của UBND tỉnh về việc triển khai
thực hiện Quyết định số 14/2013/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính
phủ trên địa bàn xã. Tiếp tục rà soát, cấp phát sách pháp luật cho Tủ sách pháp
luật cho các văn phòng ấp.
- Cơ quan chủ trì: Công chức TP-HT; Công chức VH-XH.
- Cơ quan phối hợp: Các ban, ngành, đoàn thể, công chức có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Cả năm.
1.9. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và phát huy
vai trò phương tiện thông tin đại chúng trong công tác PBGDPL.
- Tiếp tục thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác
PBGDPL, trọng tâm là việc tăng cường PBGDPL trên trang thông tin điện tử của
xã qua trang Zalo nhóm về triển khai thông tin nội bộ của cơ quan; Trang
Facebook bản tin xã Tân Hiệp về truyền tải thông tin phổ biến các văn bản quy
định pháp luật hỗ trợ người dân nắm bắt kịp thời về quy định pháp luật.
+ Cơ quan chủ trì: UBND xã.
+ Cơ quan phối hợp: Công chức VH-TT; các ban, ngành, đoàn thể.
Thực hiện chuyển đổi số trong công tác PBGDPL phù hợp với yêu cầu tình
hình mới và hướng dẫn của Bộ Tư pháp; Sở Tư pháp; UBND huyện khai thác dữ
liệu, tin tức trên Cổng Thông tin điện tử PBGDPL quốc gia ngay sau khi được
vận hành.
+ Cơ quan chủ trì: UBND xã.
+ Cơ quan thực hiện: Công chức VH-TT, các ban, ngành, đoàn thể
+ Thời gian thực hiện: theo hướng dẫn triển khai của cơ quan cấp trên.
+ Thời gian thực hiện: Theo hướng dẫn của cơ quan cấp trên.
Xây dựng chuyên mục, chương trình, tin, bài truyền thông, phổ biến
pháp luật trên trạm phát thanh của xã.
+ Cơ quan chủ trì: Công chức VH-TT; cán bộ phụ trách trạm phát thanh.
+ Cơ quan phối hợp: Công chức Tư pháp; các ban, ngành liên quan.
+ Thời gian thực hiện: Cả năm.
1.10. Tổ chức thực hiện các Chương trình, Đề án về PBGDPL
- Triển khai thực hiện Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động
lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai doan
2022-2027"
- Triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của
người dân”.
5
- Triển khai thực hiện Đề án “Đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL
+ Cơ quan chủ trì: UBND xã.
+ Cơ quan phối hợp: Cán bộ, công chức; UBMTTQVN xã, các ban, ngành,
đoàn thểliên quan, (Sau khi có văn bản hướng dẫn của cơ quan cấp trên).
+ Thời gian thực hiện: Cả năm.
- Triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL trong các cơ
sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022 - 2027”
+Cơ quan chủ trì: Công chức Lao động - Thương binh và Xã hội.
+ Cơ quan phối hợp: Các bộ phận chuyên môn có liên quan.
+ Thời gian thực hiện: Cả năm.
+ Thời gian thực hiện: Sau khi có văn bản hướng dẫn của cơ quan cấp
trên.
2. Công tác hòa giải ở cơ sở
2.1. Tiếp tục chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả Luật Hòa giải ở cơ sở và
các văn bản hướng dẫn thi hành
- Cơ quan chủ trì: UBND xã.
- Cơ quan tham mưu: Công chức Tư pháp xã.
- Cơ quan phối hợp: UBMTTQVN xã, Các ban, ngành, đoàn thể, công
chức có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Cả năm, theo hướng dẫn, chỉ đạo của cơ quan cấp
trên.
2.2. Củng cố, kiện toàn Tổ hòa giải; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức,
kỹ năng cho đội ngũ tập huấn viên và đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở
Tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn việc củng cố, kiện toàn Tổ hòa
giải và đội ngũ hòa giải viên, gắn với tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp
luật, kỹ năng hòa giải ở cơ sở; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp
luật về hòa giải ở cơ sở.
2.3. Phối hợp với cơ quan dân vận các cấp trong công tác hòa giải ở cơ sở
gắn với việc thực hiện phong trào thi đua “dân vận khéo”
- Cơ quan chủ trì: UBND xã.
- Cơ quan phối hợp: Các ban, ngành, đoàn thể có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Cả năm.
2.4. Hướng dẫn thực hiện nội dung tiêu chí tiếp cận pháp luật trong xã
nông thôn mới nâng cao, huyện nông thôn mới về hòa giải ở cơ sở trong Chương
trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; nâng cao
tỷ lệ hòa giải thành.
6
- Cơ quan chủ trì: UBND xã
- Cơ quan thực hiện: Công chức Tư pháp, hộ tịch.
- Cơ quan phối hợp: Công chức phụ trách chuyên môn; UBMTTQVN xã;
các ban, ngành, đoàn thể liên quan.
- Thời gian thực hiện: Theo Kế hoạch, văn bản chỉ đạo thực hiện Chương
trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới nâng cao.
2.5. Thực hiện chỉ đạo điểm, xây dựng mô hình điểm về hòa giải ở cơ sở
tại một số địa phương, nhằm nhân rộng trên địa bàn xã
- Cơ quan thực hiện: UBND xã.
- Cơ quan phối hợp: Các ban, ngành, đoàn thể có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Cả năm.
2.6. Triển khai Thông tư liên tịch sửa đổi, thay thế Thông tư liên tịch số
100/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 30/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ
trưởng Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán
kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở ; Triển khai
Thông tư liên tịch thay thế Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày
27/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định việc
lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm
cho công tác PBGDPL và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở (sau
khi được ban hành).
- Cơ quan thực hiện: UBND xã.
- Cơ quan phối hợp: Công chức TC-KT xã; UBMTTQVN xã; các ban,
ngành, đoàn thể liên quan.
- Thời gian thực hiện: Theo chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan cấp trên.
2.7. Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở
- Cơ quan thực hiện: UBND xã.
- Cơ quan phối hợp: UBMTTQVN xã, các tổ chức chính trị - xã hội có liên
quan, Trạm phát thanh xã.
- Thời gian thực hiện: Quý III, IV/2023 (Theo KH của cơ quan cấp trên).
3. Công tác xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
3.1. Thực hiện xây dựng, đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận
pháp luật tại Quyết định số 25/2001/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng
Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Thông
tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn
thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg.
- Cơ quan thực hiện: UBND xã.
- Cơ quan tham mưu: Công chức Tư pháp - Hộ tịch.
7
- Cơ quan phối hợp: Các công chức có liên quan.
- Thời gian thực hiện: Cả năm .
(Kèm theo phụ lục phân công nhiệm vụ các công chức chủ trì, theo dõi,
phối hợp thực hiện).
3.7. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu, hướng dẫn nghiệp vụ đánh
giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; theo dõi, khảo sát nắm bắt
tình hình thực tế và hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong xây dựng cấp
xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; trao đổi kinh nghiệm, giải pháp, cách làm mới,
hiệu quả về đánh giá, công nhận, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
- Cơ quan thực hiện: UBND xã (theo thông báo triệu tập của cơ quan cấp
trên).
- Cơ quan phối hợp: Các cán bộ, công chức liên quan.
- Thời gian thực hiện: Năm 2023.
III. Kinh phí thực hiện
1. Áp dụng các văn bản quy định của cơ quan cấp trên quy định mức chi,
quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;
hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật hiện hành.
2. Tăng cường huy động sự tham gia của tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức
hành nghề về pháp luật, cá nhân, tổ chức trong công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ
sở và huy động sự hỗ trợ, tài trợ kinh phí cho công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ
sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
- Cơ quan thực hiện: UBND xã.
- Cơ quan phối hợp: Công chức TC-KT xã; UBMTTQVN xã; các ban,
ngành, đoàn thể liên quan.
- Thời gian thực hiện: Cả năm.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện có
hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; công chức tư pháp hộ tịch có
trách nhiệm tham mưu UBND xã theo dõi, đôn đốc thực hiện, định kỳ tổng hợp
kết quả thực hiện.
2. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các thành viên
Có trách nhiệm tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật cho hội viên, đoàn
viên của tổ chức mình; vận động nhân dân chấp hành, tuân thủ pháp luật; đồng
thời phối hợp với cơ quan nhà nước, tổ chức hữu quan phổ biến, giáo dục pháp
luật cho nhân dân.
8
3. Công an xã chịu trách nhiệm tổ chức và phối hợp với các cơ quan, đơn
vị có liên quan phổ biến các văn bản: Luật Giao thông đường bộ năm 2008, Luật
Cư trú năm 2020 có hiệu lực 01/7/2021, Các quy định về trình tự thủ tục đăng ký
thường trú, đăng ký tạm trú.
4. Chỉ huy quân sự xã chịu trách nhiệm tổ chức và phối hợp với các bộ
phận chuyên môn có liên quan phổ biến các văn bản: Luật Nghĩa vụ quân sự
2015, Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 của chính phủ quy định
xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu.
5. Bộ phận Trạm truyền thanh xã: cán bộ truyền thanh phối hợp với công
chức và các bộ phận chuyên môn thực hiện việc tiếp sóng và, phổ biến, thường
xuyên, liên tục đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã về các chương trình
pháp luật.
6. Công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường có trách
nhiệm tổ chức và phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan phổ biến các văn
bản: Luật Xây dựng năm 2014, Luật Đất đai năm 2013,
7. Tài chính - Kế toán có trách nhiệm tham mưu Chủ tịch UBND xã cân
đối, phân bổ kinh phí bảo đảm thực hiện nhiệm vụ phổ biến giáo dục pháp luật
theo quy định pháp luật hiện hành./.
Nơi nhận:
- Phòng Tư pháp;
- TTĐU, TT HĐND xã (b/c);
- CT, PCT UBND xã;
- Công an, Ban chỉ huy quân sự xã;
- Các ban, ngành, đoàn thể xã;
- Công chức chuyên môn;
- Lưu: VT.
CHỦ TỊCH
Dương Kim Đương
9

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Công văn"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập3
  • Hôm nay217
  • Tháng hiện tại11,982
  • Tổng lượt truy cập171,563
dvcqgian
dvc bp
hu hq
qlvb hq
face book
BỘ PHÁP ĐIỂN
face tu hao bp
Văn bản mới

Văn bản - Chỉ đạo điều hành

199/KH-UBND

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ VÀ CÔNG NHẬN XÃ, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN “CHÍNH QUYỀN THÂN THIỆN” GIAI ĐOẠN 2024 – 2030 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HỚN QUẢN

lượt xem: 5 | lượt tải:3

51/KH-UBND

Tổ chức thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công nhân dịp 77 nămngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2024) trên địa bàn xã An Khương

lượt xem: 5 | lượt tải:1

1118/QĐ-UBND

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành liên quan đến lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của ngành Công an trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

lượt xem: 7 | lượt tải:3

1110/QĐ-UBND

Quyết định 1110/QĐ-UBND ngày 15/7/2024 của UBND tỉnh công bố thủ tục hành chính nội bộ sửa đổi, bổ sung lĩnh vực LĐ-TB&XH

lượt xem: 6 | lượt tải:3

49/KH-UBND

Triển khai thực hiện công tác Bình đẳng giới trên địa bàn xã An Khương năm 2024

lượt xem: 6 | lượt tải:1
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây